2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy»

Hyzmatlarymyz

IT çözgüdi

Aragatnaşyk

Gurluşyk

Biz barada

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe çuňňur hormatlanýan Prezidentimiziň ähli ugurlarda görlüp-eşidilmedik tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek we halkara ülňülerine laýyklykda işlenip düzülen innowasiýa tehnologiýalaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin köp işler edilýär.

GIŇIŞLEÝIN

Hyzmatdaşlarymyz