"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ kompýuter enjamlaryna hyzmat etmek bilen meşgullanýar

"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ gurluşyk işleri bilen meşgullanýar

Biz barada

Hyzmatlarymyz

IT çözgüdi

"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ aragatnaşyk enjamlaryny abatlamak, programma üpjünçiligini, "1C" we elektron resminamalary dolandyrmak bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär

Aragatnaşyk

"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ Aragatnaşyk ulgamlaryny gurnamak, telekomunikasiýa hyzmatlary bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär

Gurluşyk

"Türkmentehnogurluşyk" ÝGPJ gurluşyk işleri bilen baglanyşykly hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär

Biz barada

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe çuňňur hormatlanýan Prezidentimiziň ähli ugurlarda görlüp-eşidilmedik tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek we halkara ülňülerine laýyklykda işlenip düzülen innowasiýa tehnologiýalaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin köp işler edilýär.

GIŇIŞLEÝIN

Hyzmatdaşlar